تلفن تماس:  40330564  021

انواع کابل های فشار ضعیف

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها 1 / 0.6 می باشد.

فشارضعیف-معمولی: NYY , NAYY , N2XY , NA2XY

فشارضعیف-شیلدار: NYCY , NYSY , N2XCY

فشارضعیف-زره دار: NYRY , N2XRY , NYBY , N2XBY

فشارضعیف-شیلدار و زره دار: NYCYRY , NYCYBY , N2XCYRY , N2XCYBY , NYSYRY , NYSYBY

فشارضعیف-سربدار و زره دار: NYKYRY , NYKYBY , N2XKYRY , N2XKYBY

فشارضعیف-شیلدار- سربدار و زره دار: NYSYKYRY , NYSYKYBY , N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NYCYKYRY , NYCYKYBY , N2XCYKYRY , N2XCYKYBY

موارد مصرف: کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود. نوع شیلد دار آن امکان استفاده از آن را به عنوان هادی نول ، ارت و یا اسکرین جهت تخلیه جریان اتصال کوتاه میسر می سازد.

نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

نوع سربدار آن جهت استفاده در شرایطی که امکان قرار گرفتن کابل در معرض حلال ها ، خورنده ها و یا هیدروکربن ها وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرند.