تلفن تماس:  40330564  021

انواع سيم هاي ساختماني

سيمهاي ساختماني و ارت: ( NYAF, NYA )

موارد مصرف: استفاده این سیمها درلوله خرطومی های نصب شده در رو و زیر گچ، کانالهای بسته و در پانلها و وسایل برقی مناسب می باشد.

نصب مستقیم این سیمها در زیر گچ مناسب نمی باشد.

تلفنی-هوایی: JY(st)Y

تلفنی- زمینی: A2Y(st)2Y

موارد مصرف: کابلهای تلفنی در تاسیسات داخل ساختمان و مراکز تلفنی استفاده می گردند.