تلفن تماس:  40330564  021

انواع كابلهاي فشار قوی

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشد.

26 / 45 (52)KV ,  36 / 60 (72.5)KV ,  87 / 150 (170)KV, 76 / 132 (145)KV, 64 / 110 (123)KV

فشارقوی-معمولی: N2XSY , NA2XSY

فشارمتوسط-زره دار: N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY

فشارمتوسط-سربدار و زره دار: N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY

موارد مصرف: کابل های فشار فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از 30 کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی ویا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارندوبه صورت دفن در زمین ویا داخل کانال استفاده می شوند.

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

• نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.