تلفن تماس:  40330564  021

کابل های ابزار دقیق

ابزار دقيق-معمولی با شیلد کلی: Y(st)Y, RE-2Y(st)Y, RE-2X(st)Y

ابزار دقيق-معمولی با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)Y PIMF, RE-2Y(st)Y PIMF, RE-2X(st)Y PIMF

ابزار دقيق-زره دار با شیلد کلی: RE-Y(st)YRY, RE-2Y(st)YRY, RE-2X(st)YRY, RE-Y(st)YQY, RE2Y(st)YQY, RE-2X(st)YQY

ابزار دقيق-زره دار با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)YRY PIMF , RE-2Y(st)YRY PIMF , RE-2X(st)YRY

ابزار دقيق-سربدار و زره دار با شیلد کلی: RE-Y(st)YKYRY, RE-2Y(st)YKYRY, RE-2X(st)YKYRY

ابزار دقيق-سربدار و زره دار با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)YKYRY PIMF, RE-2Y(st)YKYRY PIMF, RE-2X(st)YKYRY PIMF

موارد مصرف:

کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیرهای برقی) ونوع با شید کلی آن و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلدارزوجی وکلی آن (Overall screen) مورد استفاده قرار میگیرد.(Individual& Overall screen)

•شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد .

 

• شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

• نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.